Communiqué de presse
Communiqué de presse

Recordcijfers voor 2016: omzet van 51,2 miljard euro en operationele marge van 6,4 %

Le 10 Februari 2017

FINANCIËLE RESULTATEN 2016

 • Omzet stijgt met 13,1 % tot 51 243 miljoen euro
 • Inschrijvingen stijgen met 13,3 % tot 3,18 miljoen stuks
 • Operationele marge van de Groep stijgt met 38,2 % tot 3 282 miljoen euro, goed voor 6,4 % van de omzet, tegenover 5,2 % 1 in 2015
 • Operationele marge van de afdeling Auto stijgt met 54,3 % tot 2 386 miljoen euro
 • Bedrijfsresultaat van de Groep bedraagt 3 283 miljoen euro (+50,9 %)
 • Bijdrage van aanverwante bedrijven bedraagt 1 638 miljoen euro (tegenover 1371 miljoen in 2015).
 • Nettoresultaat stijgt met 19,7 % tot 3 543 miljoen euro, goed voor een nettomarge van 6,9%
 • Operationele free cash flow van de afdeling Auto is positief en bedraagt 1 107 miljoen euro

"Na de zeer goede resultaten voor de eerste helft van het jaar bevestigt de Groep zijn prestaties, door een nieuw jaarrecord te boeken. De doelstellingen uit het in 2011 gelanceerde plan "Drive the Change" werden overtroffen, zowel op het vlak van groei als op het vlak van winst, en dat een jaar vroeger dan gepland. Dit is te danken aan de inspanningen van de medewerkers van de Groep," aldus Carlos Ghosn, CEO van Renault.

In 2016 boekte de Renault-groep een nieuw verkooprecord, dankzij de dynamiek van zijn plan "Drive the Change". Met 3,18 miljoen ingeschreven voertuigen werd het de grootste Franse autogroep ter wereld. Alle regio's lieten een groter volume en marktaandeel optekenen.

In 2016 bedroeg de omzet van de Groep 51 243 miljoen euro, 13,1 % meer dan in 2015. Tegen een constante wisselkoers komt dat neer op een stijging van 17,0 %.

De omzet van de afdeling Auto steeg met 13,7 % tot 48 995 miljoen euro, dankzij het toegenomen volume van de merken van de Groep en van de verkoop aan partners. Het prijseffect leverde een positieve bijdrage, dankzij de impact van nieuwe modellen en prijsstijgingen in sommige groeilanden om het negatieve effect van de valutadaling te compenseren.

De operationele marge van de Groep bedroeg 3 282 miljoen euro (+38,2 %), tegenover 2375 miljoen 1 euro in 2015, goed voor 6,4 % van de omzet (5,2 % 1 in 2015).

De operationele marge van de afdeling Auto steeg met 840 miljoen euro (+54,3 %) tot 2 386 miljoen euro en bedroeg 4,9 % van de omzet (tegenover 3,6 % 1 in 2015).

Deze prestatie is vooral te verklaren door de groei van de volumes (1 036 miljoen euro).

De verdere verlaging van de kosten leverde een positieve bijdrage van 184 miljoen euro, rekening houdend met een gevoelige stijging van de R&D-kosten.

De mix/prijs/productverrijking had een positief effect van 115 miljoen euro, meer bepaald dankzij de impact van onze nieuwe modellen en de prijsstijgingen in sommige groeilanden.

Valuta hadden een zeer negatieve impact van -702 miljoen euro, die vooral te wijten was aan de waardevermindering van het Britse pond en de Argentijnse peso.

Grondstoffen bleven een zeer gunstig effect van 331 miljoen euro hebben.

De algemene bedrijfskosten stegen met 112 miljoen euro.

De bijdrage van de Verkoopfinanciering aan de operationele marge van de Groep bedroeg 896 miljoen euro, tegenover 829 miljoen 1 euro in 2015, goed voor een stijging van 8,1 %.

De risicokosten (met inbegrip van het landenrisico) stabiliseerden zich op een zeer goed niveau van 0,31 % van het gemiddelde bedrag aan uitstaande leningen (tegenover 0,33% eind 2015).

De andere producten en bedrijfskosten bleven nagenoeg stabiel met +1 miljoen euro. Dit is vooral te danken aan een winst van 325 miljoen euro, opgenomen na de eerste globale integratie van AVTOVAZ op 31 december 2016, en aan de voorzieningen voor herstructureringen, meer bepaald in Frankrijk, voor een totaal bedrag van 283 miljoen euro.  Er werden geen voorzieningen opgenomen in het kader van het dieselonderzoek in Frankrijk.

Zo boekte de Groep een bedrijfsresultaat van 3 283 miljoen euro, tegenover 2176 miljoen 1 euro in 2015.

Het financiële resultaat was negatief (323 miljoen euro), tegenover een last van 221 miljoen euro in 2015. Deze ontwikkeling is vooral het gevolg van de daling van de financiële producten, meer bepaald in Argentinië, en van wisselkoersbaten in 2015.

De bijdrage van aanverwante bedrijven bedroeg 1 638 miljoen euro, tegenover 1371 miljoen euro in 2015.

De bijdrage van Nissan bedroeg 1 741 miljoen euro in 2016, tegenover 1976 miljoen euro in 2015.

AVTOVAZ leverde een negatieve bijdrage van 89 miljoen euro, tegenover een verlies van 620 miljoen euro in 2015

Deze verbetering is grotendeels te danken aan de sterke daling van in 2016 opgenomen waarden ten opzichte van 2015 en deels, aan de betere operationele prestaties van het bedrijf. Bovendien werd de opname van de verliezen van AVTOVAZ in het resultaat van gelijkgestelde bedrijven in 2016 geplafonneerd op de waarde van de investering in de boekhouding van Renault.

Het nettoresultaat bedroeg 3 543 miljoen euro (+19,7 %). Het nettoresultaat, aandeel van de Groep, bedroeg 3 419 miljoen euro (12,57 euro per aandeel, tegenover 10,35 euro per aandeel in 2015, goed voor een stijging van 21,4 %).

De operationele free cash flow van de afdeling Auto was positief en bedroeg 1 107 miljoen euro, rekening houdend met een variatie van het benodigde werkkapitaal van 356 miljoen euro voor deze periode.

De netto-liquiditeitspositie, na de consolidatie van AVTOVAZ, bedroeg 2 720 miljoen euro (3 925 miljoen euro vóór de consolidatie).

Een dividend van 3,15 euro per aandeel, tegenover 2,40 euro vorig jaar, zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende Algemene Vergadering van aandeelhouders.

AVTOVAZ

Aangezien de eerste consolidatie wegens de globale integratie van AVTOVAZ op 28 december 2016 plaatsvond, werd de resultatenrekening niet geconsolideerd. Daarentegen wordt de balans voortaan opgenomen in de rekeningen van Renault. Deze consolidatie had een negatieve impact van 1 205 miljoen euro op de netto-liquiditeitspositie van de Renault-groep. Als gevolg hiervan werd de goodwill voorlopig vastgesteld op 1 025 miljoen euro. Op 31 december 2016 was de beurswaarde van AVTOVAZ groter dan de waarde van de nettoactiva van AVTOVAZ, met inbegrip van de goodwill, in de rekeningen van Renault.

Voor boekjaar 2017 zijn andere financiële herstructureringen gepland, om het balansevenwicht van AVTOVAZ te herstellen.

Op 16 januari 2017 kondigde het management van AVTOVAZ een gedetailleerd herstelplan aan, om opnieuw een positieve operationele marge (vóór waardeverminderingsverliezen en herstructureringskosten) te boeken in 2018 en een rendabele groei daarna. Dit plan is op onze website te vinden:

https://group.renault.com/finance/informations-financieres/documents-et-presentations/

VOORUITZICHTEN VOOR 2017

In 2017 zou de wereldmarkt een groei van 1,5 % tot 2 % moeten kennen ten opzichte van 2016. De Europese markt zou tegen dan met 2 % groeien. De Franse markt zou ook met 2% groeien.

Op internationaal vlak zouden de Braziliaanse en Russische markt stabiel blijven, terwijl de Chinese (+5 %) en Indische markt (+8 %) hun dynamische groei zouden voortzetten.

In deze context en na de consolidatie van AVTOVAZ wil de Renault-groep:

 • zijn omzet doen groeien, los van de impact van AVTOVAZ (tegen een constante wisselkoers)*,
 • het bedrijfsresultaat van de groep in euro* doen groeien,
 • een positieve operationele free cash flow genereren voor de afdeling Auto.

(*) Vergeleken met de resultaten voor 2016, gepubliceerd door de Renault-groep

PLAN OP MIDDELLANGE TERMIJN 2022

In de loop van 2017 zal Renault een nieuw strategisch plan voorstellen voor de periode 2017-2022. Doel hiervan is een omzet van 70 miljard euro (tegen een constante wisselkoers) en een marge van 7 % te halen aan het eind van het plan, met ieder jaar een positieve operationele free cash flow voor de afdeling Auto.

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN VAN RENAULT

In miljoen euro

2016

2015 (1)

Verschil

Omzet Groep

51,243

45,327

+5,916

Operationele marge

Als % van de omzet

3,282

6.4 %

2,375

5.2 %

+907

+1.2pts

Andere opbrengsten en exploitatiekosten

1

-199

+200

Bedrijfsresultaat

3,283

2,176

+1,107

Financieel resultaat

-323

-221

-102

 

 

 

 

Aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast

1,638

1,371

+267

Waarvan: NISSAN

1,741

1,976

-235

AVTOVAZ

-89

-620

+531

 

 

 

 

Belastingen en uitgestelde belastingen

- 1,055

-366

-689

Nettoresultaat

3,543

2,960

+583

Nettoresultaat, aandeel van de Groep

3,419

2,823

+596

Operationele free cash flow

de afdeling Auto

1,107

1,051

+56

[1] De belastingen, die beantwoorden aan de definitie van belastingen op de belastbare winst in de zin van de norm IAS 12 "winstbelastingen" en die vroeger werden opgenomen als bedrijfslasten, werden vanaf 2016 geherklasseerd als actuele belastingverplichtingen; het omgekeerde geldt voor de belastingen die niet beantwoorden aan de definitie van belastingen op de belastbare winst. Als gevolg hiervan werden de cijfers voor 2015 herberekend .

BIJKOMENDE INFORMATIE

De geconsolideerde rekeningen van de Groep en de rekeningen van Renault SA per 31 december 2016 werden door de Raad van Bestuur goedgekeurd op 9 februari 2017.

De accountants van de Groep hebben de jaarrekeningen zorgvuldig gecontroleerd en het accountantsverslag voor de accountantsverklaring voor de geconsolideerde en de jaarrekeningen wordt momenteel opgesteld.

Het financiële jaarverslag met de volledige analyse van de financiële resultaten voor 2016 is beschikbaar op www.group.renault.com in de rubriek "Finance".

Documenten

Recordcijfers voor 2016: omzet van 51,2 miljard euro en operationele marge van 6,4 %

Voir le document Voir la médiathèque
Pers Renault Group Belux

Pers Renault Group Belux

Documenten

Recordcijfers voor 2016: omzet van 51,2 miljard euro en operationele marge van 6,4 %
Recordcijfers voor 2016: omzet van 51,2 miljard euro en operationele marge van 6,4 %