Communiqué de presse
Communiqué de presse

FINANCIËLE RESULTATEN 2019: Groupe Renault behaalt zijn herziene doelstellingen

Ondanks een verstoorde context heeft Groupe Renault de in oktober herziene doelstellingen bereikt met een operationele marge van 4,8% en een positieve operationele free cashflow voor de afdeling Auto.

 • Het verkoopvolume bedraagt 3,8 miljoen wagens, een daling met -3,4 procent.

 • De omzet van Groupe Renault daalt met -3,3% tot 55.537 miljoen euro. Bij vergelijkbare wisselkoers[1] zou de omzet met -2,7% gedaald zijn.

 • De operationele marge van Groupe Renault bedraagt 2.662 miljoen euro (4,8% van de omzet), een daling van -950 miljoen euro tegenover 2018.

 • Het bedrijfsresultaat van Groupe Renault bedraagt 2.105 miljoen euro tegenover 2.987 miljoen euro.

 • Het nettoresultaat bedraagt 19 miljoen euro tegenover 3.451 miljoen euro. Naast de daling van het bedrijfsresultaat wordt deze daling voornamelijk verklaard door de lagere bijdrage van de aanverwante bedrijven, die met -1.730 miljoen euro daalt, en door een uitgestelde belastingdruk in Frankrijk van -753 miljoen euro.

 • De operationele free cashflow van de afdeling Auto is positief en bedraagt 153 miljoen euro.

Le 14 Februari 2020

 

Ondanks een turbulent jaar heeft Groupe Renault resultaten kunnen boeken die in overeenstemming zijn met zijn herziene richtlijnen. Ik wil alle medewerkers bedanken voor hun inspanningen en inzet. Zij hebben dit mee mogelijk gemaakt. De zichtbaarheid voor 2020 blijft beperkt door de verwachte volatiliteit van de markten, met name in Europa als gevolg van de CAFE-reglementering en van de mogelijke effecten van het Coronavirus. De versterking van het directieteam, de vernieuwing van de Alliantie en het succes van de nieuwe modellen geven mij echter het volste vertrouwen in de capaciteit van Groupe Renault om het herstel tot een goed einde te brengen. Clotilde Delbos, Algemeen Directeur ad interim van Renault.

De omzet van de groep stijgt naar 55.537 miljoen euro (-3,3%), waarvan 3.130 miljoen euro voor AVTOVAZ (+3,0%). Zonder het wisselkoerseffect zou de omzet van Groupe Renault gedaald zijn met -2,7%.

De omzet van de afdeling Auto exclusief AVTOVAZ bereikt 49.002 miljoen euro, een daling van -4,2%.

Deze daling wordt verklaard door een negatief volume-effect van -1,4 punten, met name als gevolg van de achteruitgang van de verkoop in Argentinië, Turkije en Algerije.

De verkoop aan partners daalt met -3,4 punten. Dit verschil is het gevolg van de daling van de productie van voertuigen voor Nissan en Daimler, de daling van de vraag naar dieselmotoren in Europa, de sterke daling van onze CKD-activiteit [2] in China en de stopzetting ervan in Iran.

Het negatieve wisselkoerseffect van -0,7 punten heeft te maken met de sterke devaluatie van de Argentijnse peso en de Turkse lira.

Het positieve prijseffect van +1,7 punten komt voort uit de inspanningen om deze devaluaties te compenseren en uit prijsstijgingen in Europa, met name in verband met de reglementaire kosten. Vanaf het 4de kwartaal profiteerde dit effect van een ambitieuzer prijsbeleid, met name in Europa met de Nieuwe Clio.

De operationele marge van Groupe Renault bedraagt 2.662 miljoen euro en vertegenwoordigt 4,8% van de omzet tegenover 6,3% in 2018.

De operationele marge van de afdeling Auto exclusief AVTOVAZ is met 920 miljoen euro gedaald tot 1.284 miljoen euro en bedraagt 2,6% van de omzet tegenover 4,3% in 2018.

 

De volgende elementen verklaren dit verschil:

 • De daling van de activiteit (volume en verkoop aan partners) heeft een negatieve impact van -582 miljoen euro.
 • Het mix/prijs/verrijking-effect is negatief met -587 miljoen euro, voornamelijk door de verrijking (reglementair en nieuwe producten) en de daling van de dieselverkoop in Europa.
 • Het Monozukuri-effect is positief met +547 miljoen euro: het profiteert van de aankoopprestatie en de stijging van de kapitalisatiegraad van R&D, maar wordt benadeeld door de stijging van de afschrijvingslast.
 • Grondstoffen wegen voor -324 miljoen euro, voornamelijk door de hogere prijzen van edelmetalen en staal.
 • De verbetering van de algemene kosten met +121 miljoen euro vloeit voort uit de inspanningen van de onderneming om haar kosten te beperken en uit niet-recurrente positieve elementen.
 • De wisselkoersen hebben een impact van +24 miljoen euro door het positieve effect van de depreciatie van de Turkse lira op de productiekosten waardoor de negatieve impact van de Argentijnse peso wordt gecompenseerd.

 

De bijdrage van AVTOVAZ aan de operationele marge bedraagt 155 miljoen euro tegenover 204 miljoen euro in 2018, rekening houdend met een daling van niet-recurrente positieve elementen voor ongeveer 70 miljoen euro.

De bijdrage van de Verkoopfinanciering aan de operationele marge van Groupe Renault bedraagt 1.223 miljoen euro tegenover 1.204 miljoen euro in 2018. Deze stijging met 1,6% is het gevolg van de stijging van de gemiddelde productieve activa die de sterke commerciële dynamiek van RCI Banque weerspiegelt, ondanks een negatief wisselkoerseffect van -26 miljoen euro en een stijging van het verlies van de activiteiten inzake mobiliteitsdiensten voor eveneens -26 miljoen euro.

De andere bedrijfsopbrengsten en -kosten bedragen -557 miljoen euro (tegenover -625 miljoen euro in 2018), en komen voor bijna -240 miljoen euro voort uit herstructureringskosten, met name in verband met het plan voor vervroegde uittreding in Frankrijk, en voor ongeveer -300 miljoen euro uit waardevermindering van activa, met name in China en Argentinië.

Het bedrijfsresultaat van Groupe Renault bedraagt 2.105 miljoen euro tegenover 2.987 miljoen euro in 2018.

Het financiële resultaat bedraagt -442 miljoen euro tegenover -353 miljoen euro in 2018, ondanks een stabiele schuldenlast. Deze verslechtering is het gevolg van de andere financiële opbrengsten en kosten en met name van de lagere dividenden ontvangen van onze niet-geconsolideerde participaties en diverse kosten.

De bijdrage van aanverwante bedrijven bedraagt -190 miljoen euro tegenover +1.540 miljoen euro in 2018. Nissan levert een positieve bijdrage van +242 miljoen euro, terwijl de bijdrage van de andere aanverwante bedrijven (-432 miljoen euro) sterk werd benadeeld door de tegenvallende prestaties van onze Chinese joint ventures die ook tot waardeverminderingen hebben geleid.

De lopende en uitgestelde belastingen vertegenwoordigen een last van -1.454 miljoen euro, waarvan -753 miljoen euro wegens de stopzetting van de erkenning van actieve uitgestelde belastingen op fiscale tekorten in Frankrijk.

Het nettoresultaat bedraagt 19 miljoen euro en het nettoresultaat voor het groepsaandeel -141 miljoen euro (-0,52 euro per aandeel tegenover 12,24 euro per aandeel in 2018).

De operationele free cashflow van de afdeling Auto, inclusief AVTOVAZ is positief en bedraagt 153 miljoen euro. Deze houdt rekening met een sterke stijging van de investeringen, een stijging van het dividend van RCI en een positieve impact van de schommeling van de behoefte aan bedrijfskapitaal.

De activiteit Auto heeft per 31 december 2019 een liquiditeitspositie van +15,8 miljard euro en een nettokaspositie van +1,7 miljard euro.

Per 31 december 2019 vertegenwoordigt de totale voorraad (inclusief het zelfstandige netwerk) 68 dagen verkoop tegenover 70 dagen per eind december 2018.

Een dividend van 1,10 euro per aandeel tegenover 3,55 euro in 2018, zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders. Dit dividend zou op 30 april 2020 worden losgekoppeld en op 5 mei 2020 betaalbaar worden gesteld.

 

VOORUITZICHTEN 2020

 

De wereldwijde automarkt zou dit jaar moeten dalen, met een terugval van Europa met minstens -3%, van Rusland met ongeveer -3% en een stijging van de Braziliaanse markt met ongeveer 5%.

In deze context van beperkte zichtbaarheid, met name in verband met de CAFE-reglementering in Europa, en van een sterke stijging van de afschrijvingen als gevolg van de investeringen om de toekomst voor te bereiden, wil Groupe Renault:

 • een omzet van dezelfde orde als in 2019, tegen constante wisselkoersen [3] ,
 • een operationele marge voor Groupe Renault van 3 tot 4%,
 • een operationele free cashflow van de afdeling Auto alvorens rekening te houden met de herstructureringskosten.

Deze richtlijnen houden geen rekening met eventuele gevolgen van de gezondheidscrisis van het Coronavirus.

 

 

 

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN VAN GROUPE RENAULT

In miljoen euro

2019

2018

Verschil

 

Omzet Groupe Renault

55.537

57.419

-3,3%

Operationele marge

Als % van de omzet

2.662

4,8%

3.612

6,3%

-950

-1,5 pt

Andere bedrijfsopbrengsten en -kosten

-557

-625

+68

Bedrijfsresultaat

2.105

2.987

-882

Financieel resultaat

-442

-353

-89

 

 

 

 

Aandeel in het resultaat van de gelijkgestelde Vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast

-190

1.540

-1.730

Waarvan: NISSAN

242

1.509

-1.267

 

 

 

 

Lopende en uitgestelde belastingen

-1.454

-723

-731

Nettoresultaat

19

3.451

-3.432

Nettoresultaat, aandeel van Groupe Renault

-141

3.302

-3.443

Operationele free cashflow van de afdeling Auto

153

607

-454

 

Aanvullende informatie

De geconsolideerde rekeningen van Groupe Renault en de rekeningen van Renault SA per 31 december 2019 werden door de Raad van Bestuur goedgekeurd op 13 februari 2020.

De accountants van de Groep hebben de jaarrekeningen zorgvuldig gecontroleerd en het accountantsverslag voor de accountantsverklaring voor de geconsolideerde en de jaarrekeningen wordt momenteel opgesteld.

Het financiële jaarverslag met de volledige analyse van de financiële resultaten voor 2019 is beschikbaar op www.group.renault.com in de rubriek "Finance".

 

Over Groupe Renault

Groupe Renault, autoconstructeur sinds 1898, is een internationale groep die in 134 landen aanwezig is en in 2019 bijna 3,8 miljoen voertuigen verkocht. Groupe Renault telt vandaag ruim 180.000 medewerkers en beschikt wereldwijd over 40 productievestigingen en 12.700 verkooppunten.

Om de grote technologische uitdagingen van de toekomst aan te gaan en een strategie van rendabele groei te voeren, steunt Groupe Renault op haar internationale ontwikkeling. Groupe Renault zet in op de complementariteit van haar vijf merken (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine en LADA), elektrische voertuigen, en haar unieke alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors. Met een 100% Renault-team dat sinds 2016 deelneemt aan het Wereldkampioenschap Formule 1 is de autosport een uithangbord voor de innovatie en de naamsbekendheid van Renault.

 

[1] Om de schommelingen in de geconsolideerde omzet bij constante wisselkoers te kunnen analyseren, herberekent Groupe Renault de omzet van het lopende boekjaar door de gemiddelde jaarwisselkoersen van het voorgaande boekjaar toe te passen.

[2] CKD: Complete Knock Down – Verzamelen van onderdelen voor assemblage

[3] Om de schommelingen in de geconsolideerde omzet bij constante wisselkoers te kunnen analyseren, herberekent Groupe Renault de omzet van het lopende boekjaar door de gemiddelde jaarwisselkoersen van het voorgaande boekjaar toe te passen.

 

Documenten

FINANCIËLE RESULTATEN 2019: Groupe Renault behaalt zijn herziene doelstellingen

Voir le document Voir la médiathèque
Pers Renault Group Belux

Pers Renault Group Belux

Documenten

FINANCIËLE RESULTATEN 2019: Groupe Renault behaalt zijn herziene doelstellingen
FINANCIËLE RESULTATEN 2019: Groupe Renault behaalt zijn herziene doelstellingen